Platforma handlowa dostępna pod adresem http://kateo.pl prowadzona przez udostępniona jest na zasadach

określonych niniejszym dokumentem stanowiącym regulamin w myśl ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu

usług drogą elektroniczną (zwany dalej „Regulaminem”).

Dane kontaktowe Administratora:

- telefon: +48 789 784 562,

- adres e-mail: [email protected].

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Platformy, rodzaje usług elektronicznych świadczonych za

pośrednictwem Platformy oraz prawa i obowiązki użytkowników oraz Administratora. Zapoznanie się z niniejszym

Regulaminem stanowi obowiązek każdego użytkownika Platformy handlowej.

 

§1. Definicje

 

1. Administrator – Alicja Skrzypczak prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Kateo Alicja Skrzypczak pod

adresem Kozubszczyzna 145, 21-030 Motycz, NIP: 7131259682, REGON: 389841933, wpisana do rejestru

przedsiębiorców Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra

właściwego do spraw gospodarki.

2. Dzień roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

3. Formularz oferty – formularz dostępny na Platformie umożliwiający publikację Oferty.

4. Formularz rejestracji – formularz dostępny na Platformie umożliwiający założenie Konta użytkownika.

5. Konto użytkownika – zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Administratora, w którym gromadzone są

informacje na temat Użytkownika w tym informacje o jego Ofertach i Transakcjach.

6. Kupujący – użytkownik podejmujący działania w celu nabycia oraz nabywający Towar stanowiący przedmiot

Oferty.

7. Kupujący Biznes - Użytkownik posiadający uprawnienia do składania ofert zakupu na licytacjach biznes.

8. Oferta – przygotowane przez Użytkownika ogłoszenie zmierzające do zawarcia umowy sprzedaży w trybie Kup

Teraz.

9. Panel biznes – dedykowany panel dostępny na Platformie służący do wystawiania i wyceny ofert biznes.

10. Platforma – platforma handlowa pośrednicząca przy zawieraniu umów sprzedaży pomiędzy Użytkownikami

działająca pod adresem http://kateo.pl.

11. Rejestracja – jednorazowa czynność polegająca na założeniu przez Użytkownika Konta użytkownika na

Platformie z wykorzystaniem Formularza rejestracji.

12. Sprzedawca – użytkownik publikujący Ofertę w celu zbycia Towaru stanowiącego przedmiot Oferty.

13. Sprzedawca Biznes - Użytkownik posiadający uprawnienia do wystawiania ofert sprzedaży na licytacjach

biznes.

14. Towar – katalizator oferowany do sprzedaży przez Sprzedawcę za pośrednictwem Platformy.

15. Transakcja – działania podejmowane przez Sprzedawcę oraz Kupującego zmierzające do zawarcia umowy

sprzedaży.

16. Usługa – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Administratora na rzecz Użytkownika za pośrednictwem

Platformy.

17. Użytkownik - osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej,

której prawo przyznaje zdolność prawną, korzystająca z usług dostępnych na Platformie.

 

§2. Postanowienia ogólne

 

1. Administrator zobowiązuje się do świadczenia usług na rzecz Użytkownika w zakresie i na warunkach

określonych w Regulaminie.

2. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Platformy zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie,

obowiązującymi przepisami prawa i zasadami współżycia społecznego.

3. Korzystanie z Platformy oraz Usług oznacza akceptację przez Użytkownika warunków określonych

w Regulaminie oraz Polityce prywatności.

4. Administrator przestrzega zasady ochrony danych osobowych Użytkowników przewidziane rozporządzeniem

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w

związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia

dyrektywy 95/46/WE. Użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie, przechowywania i przetwarzanie przez

Administratora danych osobowych w celu realizacji usługi. Szczegółowe zasady przetwarzania danych

osobowych Użytkowników określa Polityka prywatności Platformy. Administrator może wykorzystać dane

Użytkownika w celu marketingu usług jedynie za wyraźną zgodą Użytkownika lub w oparciu o właściwe przepisy

prawa.

5. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika do Platformy treści o charakterze bezprawnym lub obraźliwym.

Użytkownik zobowiązany jest do korzystania ze stron internetowych w sposób niezakłócający ich

funkcjonowania, w szczególności poprzez nieużywanie określonego oprogramowania (w tym oprogramowania

złośliwego) lub urządzeń.

6. Szczególne zagrożenia związane z korzystaniem z usług drogą elektroniczną to możliwość uzyskania przez

nieuprawnione osoby dostępu do danych transmitowanych przez sieć lub przechowywanych na dołączonych do

sieci komputerach i ingerencji w te dane, co może spowodować, w szczególności, ich utratę, nieuprawnioną

zmianę lub uniemożliwienie korzystania z usług oferowanych z wykorzystaniem Platformy.

7. Postanowienia Regulaminu dotyczące konsumentów stosuje się odpowiednio do osoby fizycznej zawierającej

umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada

ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią

działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o

Działalności Gospodarczej.

 

§3. Ogólne warunki świadczenia usług

 

1. Administrator świadczy za pośrednictwem Platformy usługi nie wymagające rejestracji, w szczególności usługi

informacyjne poprzez udostępnianie treści o ofercie, aktualnościach i usługach świadczonych na Platformie.

2. Administrator świadczy za pośrednictwem Platformy usługi wymagające uprzedniej rejestracji, w szczególności:

a) umożliwia dostęp do Konta użytkownika,

b) umożliwia zamieszczanie Ofert lub Reklam,

c) umożliwia udział w Licytacjach oraz zawieranie umów sprzedaży pomiędzy Użytkownikami.

3. Administrator świadczy usługi odpłatnie lub nieodpłatnie na zasadach określonych Regulaminem. Usługi

dostępne na Platformie mogą być świadczone na podstawie odrębnie zawartych umów.

4. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z usług świadczonych przez Administratora:

a) urządzenie z dostępem do sieci Internet,

b) przeglądarka internetowa obsługująca pliki Cookies,

c) dostęp do poczty elektronicznej.

5. Użytkownik ponosi opłaty związane z dostępem do sieci Internet i transmisją danych zgodnie z taryfą swojego

dostawy usług internetowych.

 

§4. Rejestracja na Platformie

 

1. Użytkownikiem Platformy może być wyłącznie osoba pełnoletnia posiadająca pełną zdolność do czynności

prawnych działająca w imieniu własnym lub osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej nieposiadającej

osobowości prawnej, której prawo przyznaje zdolność prawną.

2. Rejestracja dokonywana jest przez Użytkownika poprzez poprawne wypełnienie Formularza rejestracji

dostępnego na Platformie.

3. Użytkownik wypełniając Formularz rejestracji zobowiązany jest do podania wyłącznie informacji prawdziwych.

4. Dokonując rejestracji na Platformie Użytkownik potwierdza zapoznanie się z treścią niniejszego Regulaminu

oraz akceptację jego postanowień.

5. Po dokonaniu rejestracji Użytkownik dokonuje aktywacji Konta poprzez wykorzystanie linku zawartego w

wiadomości e-mail przesłanej przez Administratora na adres poczty elektronicznej Użytkownika wskazany

podczas rejestracji.

6. W celu uzyskania przez Użytkownika będącego przedsiębiorcą możliwości sprzedaży za pośrednictwem

Platformy, Użytkownik na żądanie Administratora przesyła wypis z CEIDG lub innego właściwego rejestru

przedsiębiorców lub inny dokumentu dotyczący działalności lub tożsamości Sprzedawcy.

7. Użytkownikowi zabrania się udostępniania Konta użytkownika osobom nieupoważnionym do działania w imieniu

Użytkownika.

8. Użytkownik nie posiada prawa do zbywania Konta użytkownika innym podmiotom.

9. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność związaną z ujawnieniem innym osobom danych umożlwiających

logowanie na Platformie.

10. W przypadku notorycznego naruszania postanowień niniejszego Regulaminu Administrator zastrzega sobie

prawo do zablokowania bądź całkowitego usunięcia Konta użytkownika po uprzednim wezwaniu Użytkownika do

zaprzestania naruszeń i pouczenia o konsekwencjach niezastosowania się do wezwania.

 

§5. Konto użytkownika

 

1. Po poprawnym przebiegu procesu rejestracji w ramach Platformy tworzone jest Konto użytkownika.

2. Dostęp do Konta użytkownika dostępny jest po użyciu danych do logowania wprowadzonych przez Użytkownika

podczas rejestracji na Platformie.

3. Na Koncie użytkownika widoczne są, w szczególności dane osobowe wprowadzone przez Użytkownika,

informacje o jego Ofertach oraz o jego zakupach.

4. Użytkownik w każdym czasie uprawniony jest do edycji i poprawiania swoich danych osobowych.

5. W ramach korzystania z Platformy Użytkownik może umieszczać treści, zależnie od rodzaju Usługi, z której

korzysta (treści słowne, graficzne itp.). Treści zamieszczane na Platformie muszą zawsze odpowiadać celowi

Usługi, w ramach której udostępniono możliwość dodawania treści.

6. Użytkownik nie może zamieszczać treści:

a) nawołujących do popełnienia czynu zabronionego lub pochwala popełnienie takiego czynu,

b) obrażających uczucia religijne innych osób poprzez znieważenie przedmiotu czci religijnej lub miejsca

służącego do celów religijnych,

c) pomawiających inną osobę, grupy osób, instytucje, osoby prawne lub inne podmioty o takie postępowanie lub

właściwości, które mogą poniżyć je w opinii publicznej lub narazić na utratę zaufania potrzebnego do

wykonywania danego zawodu, działalności czy zajmowania określonego stanowiska,

d) znieważających lub zniesławiających inne osoby, a także godzących w dobre imię tych osób,

e) propagujących lub nawołujących do nienawiści na tle rasowym, narodowościowym, etnicznym, wyznaniowym

albo seksualnym,

 

f) naruszających prawa autorskie i/lub prawa pokrewne osób trzecich,

g) mających charakter bezprawny,

h) posiadających odnośniki do innych stron internetowych zawierających złośliwe oprogramowanie lub stron

internetowych służących do wyłudzania danych,

i) zawierających informacje reklamowe lub marketingowe niedotyczące działalności osoby publikującej treści

lub dotyczące działalności konkurencyjnej w stosunku do Administratora.

7. Użytkownik zamieszczający jakiekolwiek treści na Platformie zobowiązany jest posiadać prawo do korzystania z

tych treści oraz ich publikacji.

8. Użytkownik z chwilą zamieszczenia treści na Platformie, a składających się na Ofertę udziela Administratorowi

licencji niewyłącznej na korzystanie z treści w zakresie udostępniania treści w ramach Platformy poprzez

utrwalanie, zwielokrotnianie oraz rozpowszechnianie (w tym publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie,

odtworzenie, nadawanie oraz emitowanie) w sposób umożliwiający wyświetlanie treści na urządzeniach

elektronicznych z wykorzystaniem sieci Internet w każdym miejscu i czasie, niezależnie od liczby oraz formy

dostępu.

9. Użytkownik udziela licencji, o której mowa w ust. 8 wyłącznie w ramach usług świadczonych na Platformie oraz

w celu świadczenia ich przez Administratora. Użytkownik wyraża zgodę na dokonywanie przez Administratora

zmian w treściach objętych licencją w zakresie w jakim jest to konieczne dla prawidłowego świadczenia usług

dostępnych na Platformie.

10. Licencja, o której mowa w ust. 8-9 udzielana jest przez Użytkownika bez ograniczenia czasowego, terytorialnego

i liczbowego oraz bez wynagrodzenia dla Użytkownika i innych podmiotów uprawnionych do treści.

11. Licencja, o której mowa w ust. 8-9 wygasa z chwilą usunięcia przez Użytkownika treści z zasobów Platformy.

12. Administrator zastrzega sobie prawo do weryfikacji treści zamieszczanych przez Użytkownika w ramach

Platformy, co może skutkować odmową publikacji treści na Platformie w przypadku, gdy zamieszczona przez

Użytkownika treść narusza postanowienia niniejszego Regulaminu.

§6. Zasady zamieszczania Ofert

 

1. W celu zamieszczenia Oferty Sprzedawca wypełnia Formularz oferty dostępny po zalogowaniu się na Koncie

użytkownika.

2. Sprzedawca uprawniony jest do oferowania Towaru stanowiącego jego wyłączna własność lub Towaru co do

którego posiada prawo do rozporządzania w postaci przenoszenia prawa własności.

3. Wypełniając Formularz oferty Sprzedawca jest zobowiązany do wskazania co najmniej informacji

obowiązkowych oznaczonych gwiazdką (*).

4. Sprzedawca zobowiązany jest do umieszczenia w treści Oferty rzetelnego, dokładnego i wyczerpującego opisu

Towaru. Oferta powinna zawierać co najmniej trzy zdjęcia przedstawiające oferowany Towar.

5. Oferta nie może zawierać informacji wprowadzających Użytkownika w błąd co do cech, pochodzenia oraz stanu

Towaru. Oferta nie może zawierać zdjęć niezwiązanych z oferowanym Towarem. Treść Oferty nie może

sugerować możliwości nabycia Towaru poza Portalem.

6. Sprzedawca zobowiązany jest do wskazania w treści Oferty informacji o wszelkich opłatach mogących obciążać

Kupującego w przypadku zawarcia umowy sprzedaży, w tym do wskazania kosztów dostawy oraz ewentualnych

obciążeń celno-skarbowych.

7. Sprzedawca zobowiązany jest do wskazania ceny Towaru w kwocie brutto.

8. Sprzedawca w trakcie wypełniania Formularza oferty może wybrać następujące tryby zawarcia umowy

sprzedaży:

a) Licytacja – umowa sprzedaży zostaje zawarta z Kupującym, który złożył najwyższą ofertę zakupu Towaru, o

ile cena sprzedaży zaproponowana przez Kupującego jest wyższa niż cena minimalna określona przez

Sprzedawcę,

 

b) Licytacja Biznes - licytacja hurtowa dotycząca sprzedaży co najmniej 50 sztuk Towaru, umowa sprzedaży

zostaje zawarta z Kupującym, którego wybiera Sprzedawca na podstawie złożonych ofert,

c) Giełda – umowa sprzedaży zostaje zawarta z Kupującym, który dokonał zakupu Towaru z ceną z góry

określoną przez Sprzedawcę,

9. Sprzedawca zamieszczając Ofertę akceptuje fakt, iż Kupujący dokonują zapłaty ceny sprzedaży Towaru za

pobraniem przy odbiorze przesyłki. Płatność pobraniowa przekazywana jest na rachunek bankowy

Administratora oraz podlega wypłacie na rzecz Sprzedawcy zgodnie z §10 Regulaminu.

10. Publikacja Oferty na Portalu wymaga posiadania przez Sprzedawcę aktywnego pakietu ogłoszeń. Sprzedawca

dokonuje zakupu pakietu ogłoszeń zgodnie z ofertą i cennikiem dostępnymi na Platformie.

11. Administrator danych dokonuje aktywacji Oferty na Portalu po zweryfikowaniu zgodności treści Oferty z

postanowieniami niniejszego Regulaminu.

12. Oferty wyświetlane są dla Użytkowników na Portalu w losowej kolejności. Administrator zastrzega sobie prawo

do umieszczenia w najwyższych wynikach wyszukiwania na liście Ofert najnowszych według kolejności ich

publikacji lub odpowiadających w największym stopniu preferencjom Użytkownika wskazanych przez niego w

wyszukiwarce.

13. Sprzedawca posiada możliwość edycji treści Oferty po jej aktywacji przez Administratora. Administrator

zastrzega sobie prawo do ponownej weryfikacji treści Oferty po jej edytowaniu przez Sprzedawcę. Edycja Oferty

nie jest możliwa w przypadku wyboru metody sprzedaży w trybie Licytacji lub Licytacji Biznes, gdy co najmniej

jeden Kupujący złożył ofertę zakupu.

 

§7. Przebieg Transakcji - Giełda

 

1. Kupujący w celu dokonania zakupu wyraża wolę zawarcia umowy sprzedaży poprzez użycie przycisku Kup

Teraz znajdującego się na stronie z Ofertą, następnie wypełnia dedykowany formularz zakupu wskazując w nim

dane umożliwiające realizację umowy sprzedaży i dostawę oraz potwierdza ostatecznie wolę zakupu poprzez

ponowne użycie przycisku Kup Teraz.

2. Umowa sprzedaży zawierana jest pomiędzy Sprzedawcą i Kupującym w momencie ostatecznego potwierdzenia

przez Kupującego woli dokonania zakupu zgodnie z ust. 1.

 

§7a. Przebieg Transakcji – Licytacje

 

1. Licytacje na Platformie odbywają się w terminie ustalonym przez Administratora na podstawie ilości

wystawionych Ofert. Informacja o przebiegu Licytacji widoczna jest dla każdego Użytkownika Platformy.

2. Licytacja trwa 90 minut. W przypadku zalicytowania przez Kupującego na 10 sekund przed końcem Licytacji,

czas trwania Licytacji zostaje przedłużony o 30 sekund.

3. Cena minimalna określona przez Sprzedawcę widoczna jest dla wszystkich Kupujących.

4. Kupujący może dokonać przebicia aktualnej najwyższej zaproponowanej ceny o 10,00 PLN, 15,00 PLN, 20,00

PLN, 50,00 PLN lub 100,00 PLN. Kupujący nie może dokonać przebicia, gdy aktualną najwyższą ceną jest

zaproponowana przez niego.

5. Kupujący biorący udział w Licytacji nie może wycofać złożonej oferty cenowej.

6. Kupujący nie może brać udziału w Licytacji, w której występuje równocześnie jako Sprzedawca.

7. Licytację wygrywa Kupujący, który zaproponował najwyższą cenę w moment zakończenia Licytacji.

8. Po wygraniu Licytacji Kupujący wypełnia dedykowany formularz zakupu wskazując w nim dane umożliwiające

realizację umowy sprzedaży oraz dostawę.

 

§7b. Przebieg Transakcji – Licytacje biznes

 

1. Licytacje biznes na Platformie odbywają się na zasadzie wyceny ofert w dedykowanym Panelu biznes. Dostępu

do Panelu biznes udziela Administrator na prośbę Użytkownika Platformy.

2. Minimalna ilość sztuk towaru który Sprzedawca Biznes musi posiadać do jednorazowej wyceny wynosi 50

sztuk.

3. Oferta sprzedaży wystawiona przez Sprzedawcę Biznes jest aktywna 3 dni lub do momentu akceptacji oferty

przez Sprzedawcę Biznes - w tym czasie Kupujący Biznes mogą składać oferty.

4. Sprzedawca Biznes nie ponosi żadnych kosztów wystawienia oferty.

5. Sprzedawca Biznes może wystawiać oferty samodzielnie lub zlecać wystawienie Administratorowi przesyłając

listę katalizatorów które posiada.

6. Sprzedawca Biznes może w każdym momencie zaakceptować satysfakcjonującą go ofertę, tym samym oferta

staje się nieaktywna dla innych Kupujących Biznes.

7. Kupujący Biznes może złożyć dowolną ofertę wyceny Towaru.

8. Kupujący Biznes wycenia każdą sztukę Towaru.

9. Kupujący Biznes biorący udział w licytacjach biznes nie może wycofać złożonej oferty cenowej.

10. Sprzedawca Biznes w każdym wypadku decyduje którą ofertę zaakceptuje.

11. Sprzedawca Biznes po zaakceptowaniu oferty ma obowiązek sprzedaży Towaru w cenie, którą zaoferował

Kupujący Biznes, jeżeli Towar jest zgodny z opisem.

12. Po wygraniu licytacji Kupujący Biznes opłaca transakcje (0.5% wartości wyceny) tym samym potwierdzając

realną chęć zakupu wycenionego Towaru.

13. Po opłaceniu transakcji Kupujący Biznes otrzymuje niezbędne dane kontaktowe do Sprzedawcy Biznes w celu

odebrania Towaru.

14. Sprzedawca Biznes i Kupujący Biznes wspólnie ustalą dogodny termin odbioru Towaru oraz formę zapłaty.

15. Płatność za wyceniony Towar odbywa się poza Platformą w dowolnej formie płatności ustalonej przez strony

transakcji.

 

§8. Zawarcie umowy sprzedaży

 

1. Wygranie Licytacji przez Kupującego (§7a ust. 6) lub dokonanie zakupu na Giełdzie (§7 ust. 2) jest czynnością

prawnie wiążącą Sprzedawcę i Kupującego.

2. Umowa sprzedaży zawierana jest pomiędzy Sprzedawcą i Kupującym w momencie zakończenia Licytacji, gdy

został wyłoniony jej zwycięzca lub w momencie ostatecznego potwierdzenia przez Kupującego woli dokonania

zakupu zgodnie z §7 ust. 2.

3. Po zawarciu umowy sprzedaży, Administrator przesyła na adresy poczty elektronicznej stron Transakcji

informacje o zawartej umowie sprzedaży, w tym określenie stron Transakcji oraz istotnych warunków umowy.

4. Kupujący po zawarciu umowy sprzedaży jest zobowiązany do dokonania, za pomocą metod płatności

dostępnych na Platformie, zapłaty obejmującej koszty wysyłki Towaru oraz Opłatę transakcyjną zgodnie z §9

Regulaminu.

5. Po otrzymaniu płatności, o których mowa w ust. 4 Administrator generuje list przewozowy zgodnie z danymi

przekazanymi przez strony Transakcji oraz przesyła wygenerowany list przewozowy do Sprzedawcy celem

umożliwienia wysyłki zamówienia do Kupującego.

6. Sprzedawca zobowiązany jest do wysyłki zamówienia w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze od momentu

otrzymania listu przewozowego.

7. Kupujący reguluje cenę sprzedaży za pobraniem przy odbiorze przesyłki.

8. Administrator oświadcza, iż nie jest stroną umowy sprzedaży i nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania

Użytkowników wynikające z zawartych transakcji.

 

§9. Opłaty transakcyjne

 

1. Opłaty transakcyjne pobierane są przez Administratora od Kupującego, który zawarł umowę sprzedaży ze

Sprzedawcą w trybie określonym w Regulaminie.

2. Administrator pobiera opłaty transakcyjne:

a) w wysokości 30,00 PLN za każdą przesyłkę przedmiotu zakupionego na Platformie (opłacenie przesyłki

przez Kupującego stanowi potwierdzenia zawarcia umowy sprzedaży);

b) w wysokości 0,50 % wartości Transakcji od każdej wygranej Licytacji Biznes;

c) w wysokości 1,00 % wartości Transakcji (nie więcej niż 10,00 PLN) przy zakupie w ramach ofert Giełda i

Licytacje.

3. Poprzez wartość Transakcji rozumie się ostateczną cenę sprzedaży Towaru z wyłączaniem kosztów dostawy.

4. Opłata transakcyjna naliczana jest automatycznie w momencie zawarcia umowy sprzedaży przez strony

Transakcji.

5. Kupujący może sprawdzić aktualny stan rachunku związany z naliczeniem Opłat transakcyjnych po zalogowaniu

na Koncie użytkownika.

6. Administrator dokumentuje kwotę Opłat transakcyjnych pobranych od Kupującego fakturą VAT wystawianą na

żądanie Kupującego zbiorczo do 5 dnia miesiąca za miesiąc poprzedni. Faktura VAT udostępniana będzie do

pobrania na Koncie użytkownika. Kupujący {wyraża zgodę na otrzymywanie faktury VAT drogą elektroniczną

bez podpisu wystawcy.

7. Sprzedawca jest wyłącznie odpowiedzialnym za dopełnienie obowiązków podatkowych w związku z

Transakcjami dokonywanymi na Platformie.

 

§10. Rozliczenia ze Sprzedawcą

 

1. Sprzedawca otrzymuje cenę sprzedaży uzyskaną do Kupującego na rachunek bankowy wskazany na jego

koncie użytkownika lub przekazem pocztowym w przypadku wyboru takiej opcji podczas tworzenia Oferty.

2. Sprzedawca wprowadza rachunek bankowy do wypłaty środków po zalogowaniu się na Konie użytkownika.

3. Administrator zastrzega sobie prawo do weryfikacji rachunku bankowego wskazanego przez Sprzedawcę

poprzez konieczność wykonania przelewu weryfikacyjnego.

4. Negatywna weryfikacja rachunku bankowego skutkuje blokadą możliwości wystawiania Ofert na Platformie.

5. Administrator przekazuje Sprzedawcy cenę sprzedaży Towaru uiszczoną przez Kupującego:

a) w terminie do 3 dni roboczych od momentu odbioru towaru przez Kupującego, gdy Sprzedawca wybrał

otrzymywanie zapłaty na rachunek bankowy;

b) w terminie do 10 dni roboczych od momentu odbioru towaru przez Kupującego, gdy Sprzedawca wybrał

otrzymywanie zapłaty przekazem pocztowym.

6. Administrator uprawniony jest do wstrzymania wypłaty na rzecz Sprzedawcy w przypadku zgłoszenia przez

Kupującego sporu transakcyjnego zgodnie z §12 Regulaminu.

7. Uznanie reklamacji Kupującego w związku ze sporem transakcyjnym skutkuje zwrotem ceny sprzedaży

Kupującemu. Odrzucenie reklamacji Kupującego skutkuje wypłatą ceny sprzedaży na rzecz Sprzedawcy.

 

§11. System oceny sprzedaży

 

1. Administrator udostępnia Kupującym system ocen sprzedaży. Przez ocenę sprzedaży rozumie się określenie

ogólnych wrażeń z przebiegu transakcji poprzez wybór od jednej (ocena negatywna) do pięciu gwiazdek (ocena

pozytywna) oraz ewentualny komentarz do wystawionej oceny.

2. Oceny i komentarze Kupujący jest zobowiązany wystawiać mając na względzie rzeczywisty przebieg transakcji.

Niedopuszczalne jest wystawianie ocen i komentarzy wyłącznie w celu naruszenia dobrego imienia Sprzedawcy,

 

w przypadku, gdy z okoliczności transakcji nie wynika konieczność wystawienia oceny „negatywnej” lub

„neutralnej”.

3. Zabronione jest umieszczanie w komentarzu do oceny danych osobowych lub danych kontaktowych

Sprzedawcy.

4. Oceny i komentarze są publikowane na Platformie w sposób jawny dla każdego Użytkownika.

5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do edycji lub usuwania ocen i komentarzy, które zostały wystawione z

naruszeniem postanowień Regulaminu, a także naruszających przepisy prawa lub dobre obyczaje.

 

§12. Spory transakcyjne

 

1. Administrator udostępnia Kupującym możliwość wszczęcia sporu transakcyjnego poprzez łożenie reklamacji.

Wszczęcie sporu jest możliwe wyłącznie w terminie 48 godzin od momentu odbioru Towaru, którego dotyczy

spór.

2. Spór wszczęty za pośrednictwem Platformy może dotyczyć wyłącznie przebiegu Transakcji pomiędzy

Kupującym a Sprzedawcą.

3. Użytkownik wszczynający spór zobowiązany jest do dokładnego opisania wszystkich okoliczności faktycznych

uzasadniających wszczęcie sporu.

4. Administrator uprawniony jest do podejmowania wszelkich działań zmierzających do szybkiego rozwiązania

sporu, w szczególności poprzez pomoc w wyjaśnieniu wszystkich okoliczności spornych pomiędzy stornami

transakcji.

5. W przypadku gdy Sprzedawca nie podejmuje czynności zmierzających do rozwiązania sporu z Kupującym lub

gdy ze wszystkich okoliczności spory w sposób obiektywny można przyjąć winę Sprzedawcy, Administrator

uwzględnia reklamację Kupującego.

6. Uwzględnienie reklamacji Kupującego przez Administratora jest wiążące dla Sprzedawcy i skutkuje w

odniesieniu do Sprzedawcy koniecznością zwrotu ceny sprzedaży na rzecz Kupującego, a w odniesieniu do

Kupującego zwrotem Towaru Sprzedawcy.

7. Uwzględnienie reklamacji Kupującego skutkuje zwrotem Opłaty transakcyjnej na rzecz Kupującego.

8. Sprzedawca uprawniony jest do wstrzymania zwrotu ceny sprzedaży do momentu odbioru zwrotu od

Kupującego.

 

§13. Reklamy na Platformie

 

1. W celu zamieszczenia reklamy skupu na Platformie Użytkownik rejestruje się na Platformie z wyborem rodzaju

Użytkownika jako „skup” lub kontaktuje się z Administratorem celem przygotowania indywidualnej reklamy na

Platformie.

2. Publikacja reklam na Portalu jest usługą płatną. Warunki szczegółowe oraz wysokość odpłatności za reklamę

zawarte są na stronach Portalu, a także mogą być ustalane są pomiędzy Administratorem a Użytkownikiem

indywidualnie, w szczególności poprzez zawarcie odrębnej umowy.

3. Administrator w celu wyeliminowania potencjalnych oszustw oraz publikacji fałszywych reklam zastrzega sobie

prawo do dodatkowej weryfikacji Użytkownika poprzez żądanie przesłania wypisu z CEIDG, innego właściwego

rejestru przedsiębiorców lub innego dokumentu dotyczącego działalności Udostępniającego.

4. Administrator danych dokonuje aktywacji reklamy po zweryfikowaniu zgodności jej treści z postanowieniami

niniejszego Regulaminu.

5. Użytkownik ma możliwość wybrania siedmiodniowego darmowego okresu próbnego w celu sprawdzenia pełnej

funkcjonalności konta skupu.

 

§14. Metody płatności

 

1. Administrator przyjmuje płatności z tytułu usług świadczonych na Platformie, a także z tytułu Opłat

transakcyjnych oraz opłat za dostawę Towaru:

a) przelewem tradycyjnym na jego rachunek bankowy,

b) za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych PayU, którego operatorem jest PayU S.A. z siedzibą w

Poznaniu, zgodnie z regulaminem systemu płatności elektronicznych PayU.

2. Za moment dokonania płatności przyjmuje się zaksięgowanie środków na rachunku bankowym Administratora

(przy przelewie tradycyjnym) lub otrzymanie przez Administratora od operatora systemu płatności

elektronicznych informacji o poprawnej autoryzacji transakcji.

3. Aktywacja pakietu ogłoszeń lub innych usług płatnych następuje niezwłocznie po otrzymaniu od Administratora

płatności (zgodnie z ust. 2).

4. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez Użytkownika kartą

płatniczą, Administrator dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Użytkownika.

 

§15. Odpowiedzialność Administratora

 

1. Administrator informuje, iż zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą

elektroniczną nie jest zobowiązany do sprawdzania przekazywanych, przechowywanych lub udostępnianych

przez niego danych, o których mowa w art. 12-14 wskazanej ustawy o ile dane te nie pochodzą od niego.

2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania Użytkowników wynikające z ich działań na

Platformie, w tym za treść Ofert.

3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za dane wprowadzone przez Użytkowników na Platformie i nie

odpowiada za czynności dokonane przez Użytkownika, które przyczyniły się do powstania jakiejkolwiek szkody

w odniesieniu do tego Użytkownika lub innych Użytkowników bądź osób trzecich albo też uniemożliwiły albo

utrudniły świadczenie usług przez Administratora.

4. Administrator nie odpowiada za treść stron internetowych oraz za ewentualne szkody poniesione przez

Użytkowników lub osoby trzecie w związku z dostępem do stron internetowych, do których może nastąpić

przekierowanie poprzez odnośniki dostępne na Platformie.

5. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w funkcjonowaniu Platformy oraz szkody poniesione

przez Użytkownika z tego tytułu, jeżeli zostały spowodowane działaniem siły wyższej, której nie dało się

przewidzieć, a w przypadku, gdy wystąpienie siły wyższej było do przewidzenia - gdy nie dało się zapobiec

skutkom jej wystąpienia.

6. Dane i informacje udostępniane na stronach Platformy służą wyłącznie celom oferowanych usług lub celom

informacyjnym. Z uwagi na możliwość występowania błędów czy pominięć spowodowanych okolicznościami

leżącymi poza kontrolą Administratora, Administrator nie ponosi odpowiedzialności za aktualność, dokładność,

kompletność udostępnianych przez Platformę informacji, jak również za ich przydatność dla określonych działań

Użytkowników.

7. Ryzyko związane z używaniem, użytkowaniem, posiadaniem i wykorzystaniem informacji udostępnianych na

stronach Platformy ponosi Użytkownik. Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec Użytkowników

lub osób trzecich z tytułu szkód, zarówno bezpośrednich, jak i pośrednich, związanych z wykorzystaniem

informacji udostępnianych na stronach Platformy.

8. W przypadku szkody poniesionej przez Użytkownika, a wynikającej z umyślnego działania Administratora,

Administrator odpowiada jedynie za rzeczywiste szkody poniesione przez Użytkownika z zastrzeżeniem, iż

odpowiedzialność Administratora w stosunku do Sprzedawcy zostaje ograniczona do wysokości 1.000,00

złotych.

§16. Odpowiedzialność Użytkownika w zakresie zamieszczanych przez niego treści

 

1. Poprzez treści Użytkownika rozumie się wszelkie treści tekstowe, graficzne, audiowizualne i inne, które mogą

być przez niego zamieszczone na Platformie w związku z korzystaniem z usług świadczonych przez

Administratora.

2. Zamieszczając treści oraz udostępniając je, Użytkownik dokonuje dobrowolnego rozpowszechniania treści.

Zamieszczane treści nie wyrażają poglądów Administratora i nie powinny być utożsamiane z jego działalnością.

nie jest dostawcą treści, a jedynie podmiotem, który zapewnia w tym celu odpowiednie zasoby

teleinformatyczne.

3. Użytkownik oświadcza, że:

a) jest uprawniony do korzystania z autorskich praw majątkowych, praw własności przemysłowej i/lub praw

pokrewnych do – odpowiednio - utworów, przedmiotów praw własności przemysłowej (np. znaki towarowe)

i/lub przedmiotów praw pokrewnych, które składają się na treści;

b) umieszczenie oraz udostępnienie w ramach usług świadczonych na Platformie, danych osobowych,

wizerunku oraz informacji dotyczących osób trzecich nastąpiło w sposób legalny, dobrowolny oraz za zgodą

osób, których one dotyczą;

c) wyraża zgodę na wgląd do opublikowanych treści przez innych Użytkowników oraz Administratora, jak

również upoważnia Administratora do ich wykorzystania nieodpłatnie zgodnie z postanowieniami niniejszego

Regulaminu;

d) wyraża zgodę na dokonywanie opracowań utworów w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach

pokrewnych.

4. Użytkownik nie jest uprawniony do:

a) zamieszczania w ramach korzystania z usług, danych osobowych osób trzecich oraz rozpowszechniania

wizerunku osób trzecich bez wymaganego prawem zezwolenia lub zgody osoby trzeciej;

b) zamieszczania w ramach korzystania z usług, treści o charakterze reklamowym i/lub promocyjnym.

5. Administrator ponosi odpowiedzialność za zamieszczane przez Użytkowników treści pod warunkiem otrzymania

powiadomienia zgodnie z §17 Regulaminu.

6. Zabronione jest zamieszczanie przez Użytkowników w ramach korzystania z usług treści, które mogłyby w

szczególności:

a) zostać zamieszczane w złej wierze, np. z zamiarem naruszenia dóbr osobistych osób trzecich;

b) naruszać jakiekolwiek prawa osób trzecich, w tym prawa związane z ochroną praw autorskich i praw

pokrewnych, ochroną praw własności przemysłowej, tajemnicą przedsiębiorstwa lub mające związek ze

zobowiązaniami o zachowaniu poufności;

c) posiadać charakter obraźliwy bądź stanowić groźbę skierowaną do innych osób, zawierałyby słownictwo

naruszające dobre obyczaje (np. poprzez użycie wulgaryzmów lub określeń powszechnie uznawanych za

obraźliwe);

d) pozostawać w sprzeczności z interesem Administratora, tj. treści stanowiących materiały o charakterze

reklamowym innego przedsiębiorcy lub produktu; treści nie związanych z działalnością Administratora; treści

nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd;

e) naruszać w inny sposób postanowienia Regulaminu, dobre obyczaje, przepisy obowiązującego prawa, normy

społeczne lub obyczajowe.

7. W przypadku otrzymania powiadomienia zgodnie z §17 Regulaminu, Administratora zastrzega sobie prawo do

modyfikowania lub usuwania treści zamieszczanych przez Użytkowników w ramach korzystania przez nich z

usług, w szczególności w odniesieniu do treści, co do których, opierając się na doniesieniach osób trzecich lub

odpowiednich organów, stwierdzono, że mogą one stanowić naruszenie niniejszego Regulaminu lub

obowiązujących przepisów prawa.

8. Administrator nie prowadzi zautomatyzowanej bieżącej kontroli zamieszczanych treści.

 

9. Użytkownik wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie przez Administratora umieszczonych przez niego

treści w ramach Platformy.

 

§17. Zgłaszanie zagrożenia lub naruszenia praw

 

1. Administrator wyznaczył elektroniczny punkt kontaktowy związany z Platformą przeznaczony do bezpośredniej

komunikacji z organami państw członkowskich, Komisją, Radą Usług Cyfrowych: [email protected]. Ten sam

punkt kontaktowy może być wykorzystywany przez Użytkownika do bezpośredniej i szybkiej komunikacji z

Administratorem. Komunikacja jest prowadzona w języku polskim.

2. Użytkownik, który uważa opublikowaną na Platformie treść za nielegalną lub naruszającą warunki Regulaminu,

może przesłać do Administratora zgłoszenie dotyczące tej treści.

3. Jeżeli zgłoszenie zawiera elektroniczne dane kontaktowe Użytkownika, Administrator bez zbędnej zwłoki

przesyła Użytkownikowi potwierdzenie otrzymania zgłoszenia.

4. Administrator rozpatruje zgłoszenie oraz podejmuje decyzję co do treści, której dotyczy zgłoszenie, w sposób

terminowy (do 14 dni), niearbitralny, obiektywny i z zachowaniem należytej staranności.

5. O podjętej decyzji Administrator powiadamiania Użytkownika bez zbędnej zwłoki. Decyzja Administratora może

polegać na moderacji treści albo na usunięciu treści albo pozostawieniu treści na Platformie.

6. Użytkownik może odwołać się od decyzji Administratora w terminie 14 dni od otrzymania uzasadnienia jej

usunięcia. Odwołanie powinno zawierać wyczerpujące uzasadnienie. Administrator rozpatruje odwołania w

terminie 14 dni.

7. W przypadku gdy Administrator poweźmie jakiekolwiek informacje dające podstawę do podejrzenia, że

popełniono, popełnia się lub może dojść do popełnienia przestępstwa zagrażającego życiu lub bezpieczeństwu

osoby lub osób, natychmiast informuje o swoim podejrzeniu organy ścigania lub organy sądowe

zainteresowanego państwa członkowskiego lub zainteresowanych państw członkowskich i przekazuje wszystkie

dostępne informacje na ten temat.

 

§18. Odstąpienie od umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną

 

1. Użytkownikowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną o

charakterze ciągłym i bezterminowym, którą jest utrzymywanie Konta użytkownika w ramach Platformy.

2. Użytkownik może rozwiązać umowę w każdym czasie za wypowiedzeniem i bez podawania przyczyny wysyłając

stosowne oświadczenie na adres poczty elektronicznej Administratora.

3. Okres wypowiedzenia, o którym mowa w ust. 1 wynosi 30 dni kalendarzowych. W przypadku gdy

wypowiadającym umowę jest Sprzedawca, rozwiązanie umowy nie może nastąpić wcześniej niż przed upływem

30 dni od dnia zakończenia publikacji ostatniej z Ofert Sprzedawcy.

4. Po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy w postaci udostępnienia Konta użytkownika i upłynięciu

terminów, o których mowa w ust. 3, Administrator usuwa Konto użytkownika z Platformy.

5. Administrator zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia umowy o świadczenie usług elektronicznych, w tym do

usunięcia Konta użytkownika za okresem wypowiedzenia wynoszącym 14 dni w przypadku niestosowania się

przez Użytkownika do postanowień niniejszego Regulaminu.

6. Administrator zastrzega sobie prawo do usunięcia Konta użytkownika w przypadku, gdy od ostatniej aktywności

na Koncie użytkownika minęło co najmniej 12 miesięcy albo gdy od dnia rejestracji na Platformie przez okres 12

miesięcy Użytkownik nie podjął żadnej czynności związanej z usługami świadczonymi za jej pośrednictwem.

 

§19. Postępowanie reklamacyjne

 

1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez Administratora usług świadczonych za pomocą

Platformy, Użytkownik jest uprawniony do złożenia reklamacji drogą elektroniczną na adres e-mail

Administratora.

2. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać oznaczenie Użytkownika (imię i nazwisko oraz adres poczty

elektronicznej), przedmiot reklamacji wraz ze wskazaniem okresu, którego dotyczy reklamacja oraz okoliczności

uzasadniające złożenie reklamacji. W przypadku podania niepełnych danych Administrator wezwie Użytkownika

do uzupełnienia danych.

3. Reklamację rozpatruje Administrator w terminie do 14 dni od dnia otrzymania reklamacji. Informacja o sposobie

rozpatrzenia reklamacji przekazywana jest Użytkownikowi drogą elektronicznie na adres poczty e-mail wskazany

na Koncie użytkownika lub pisemnie na adres do korespondencji.

§20. Własność intelektualna

 

1. Wszelkie treści zamieszczone na stronach Platformy (wliczając w to grafikę, teksty, układ stron i logotypy), a nie

pochodzące od Użytkowników lub innych dostawców, korzystają z ochrony przewidzianej dla praw autorskich i

są wyłączną własnością Administratora. Wykorzystywanie tych treści bez pisemnej zgody Administratora

skutkuje odpowiedzialnością cywilną oraz karną.

2. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Platformy jedynie w

zakresie własnego użytku osobistego. Wykorzystanie treści w innym zakresie jest dopuszczone wyłącznie w

przypadku, gdy tak wskazane zostało wyraźnie przez Administratora na stronach Platformy.

3. Korzystanie z Platformy, w tym korzystanie z materiałów tekstowych, graficznych, zdjęć, aplikacji, baz danych

czy innych treści, nie oznacza nabycia przez Użytkownika jakichkolwiek praw w odniesieniu do wskazanych

treści, a w szczególności nie oznacza nabycia praw autorskich majątkowych, praw pokrewnych lub licencji.

4. Zabronione jest podejmowanie następujących czynności bez wyraźnej zgody Administratora:

a) kopiowanie, modyfikowanie oraz transmitowanie elektronicznie lub w inny sposób Platformy lub jej części, a

także poszczególnych treści udostępnianych za jej pomocą,

b) rozpowszechnianie w jakikolwiek sposób publikowanych na stronach Platformy treści,

c) pobieranie zawartości baz danych i wtórne jej wykorzystanie w całości lub części.

 

§21. Postanowienia końcowe

 

1. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. O zmianie Regulaminu Administrator

powiadomi na stronie Platformy na co najmniej 14 dni kalendarzowych przed wejściem w życie zmian w

Regulaminie. Zmiana postanowień Regulaminu nie ma zastosowania do Użytkowników, którzy złożyli

zamówienie na Usługę odpłatną w czasie obowiązywania poprzedniej wersji Regulaminu. Zmiana Regulaminu w

czasie trwania stosunku umownego o charakterze ciągłym wiąże drugą stronę, jeżeli zostały zachowane

wymagania określone w art. 384 kodeksu cywilnego, a strona nie wypowiedziała umowy w terminie

wypowiedzenia wynoszącym 14 dni kalendarzowych.

2. Administrator zachowuje sobie prawo do okresowego wyłączania dostępu do Platformy lub wybranych jej

funkcjonalności w przypadku, gdy jest to niezbędne w celu rozbudowy lub konserwacji zasobów technicznych

lub teleinformatycznych Administratora związanych z działaniem Platformy.

3. W pozostałych kwestiach nieuregulowanych zapisami niniejszego Regulaminu mają zastosowanie odpowiednie

przepisy prawa polskiego.

4. Spory powstałe w wyniku świadczenia usług na podstawie niniejszego Regulaminu zostaną poddane pod

rozstrzygnięcie sądowi powszechnemu według siedziby Administratora, jeżeli właściwe przepisy nie stanowią

inaczej.

 

5. Użytkownik będący konsumentem ma prawo do skorzystania z pozasądowych metod rozstrzygania sporów

i dochodzenia roszczeń w drodze mediacji lub sądu polubownego. Niezależnie od tego konsument może zwrócić

się o pomoc do miejskiego (powiatowego) rzecznika konsumentów. Wszelkie niezbędne informacje można

uzyskać na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem www.uokik.gov.pl.

Użytkownik będący konsumentem może ponadto skorzystać z elektronicznego sposobu rozwiązywania sporów

z Administratorem za pośrednictwem platformy ODR dostępnej pod adresem

http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 19 lutego 2024 r.