POLITYKA PRYWATNOŚCI I COOKIES

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

§1. Administrator danych osobowych

 

1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 7 rozporządzenia Parlamentu

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w

związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych

oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) jest Alicja Skrzypczak prowadząca działalność

gospodarczą pod firmą Kateo Alicja Skrzypczak pod adresem Kozubszczyzna 145, 21-030 Motycz,

NIP: 7131259682, REGON: 389841933.

2. Dane kontaktowe administratora danych: adres e-mail [email protected]

3. Administrator w myśl art. 32 ust. 1 RODO przestrzega zasady ochrony danych osobowych oraz

stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zapobieżenia przypadkowego lub

niezgodnego z prawem zniszczenia, utraty, modyfikacji, nieuprawnionego ujawnienia lub

nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przetwarzanych w związku z prowadzoną

działalnością.

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu nawiązania współpracy i/lub

zawarcia umowy z administratorem danych.

5. Administrator danych przetwarza dane osobowe wyłącznie w zakresie wymaganym do prawidłowej

realizacji usługi na rzecz osoby, której dane dotyczą.

 

§2. Cel i podstawy przetwarzania danych osobowych

 

Administrator przetwarza dane osobowe w następujących celach:

a) przygotowanie oferty handlowej w odpowiedzi na zainteresowanie klienta, co jest prawnie

uzasadnionym interesem administratora danych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

b) świadczenie usług za pośrednictwem Platformy handlowej i realizacja zobowiązań

umownych, na podstawie zawartej umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

c) obsługa procesu reklamacyjnego, na podstawie obowiązku ciążącym na administratorze

danych w związku z obowiązującymi przepisami prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

d) rachunkowych związanych z wystawianiem i przyjmowaniem dokumentów rozliczeniowych,

na podstawie przepisów prawa podatkowego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

e) archiwizacja danych dla ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed

roszczeniami lub potrzeby wykazania faktów, co jest prawnie uzasadnionym interesem

administratora danych (art. 6 ust. 1 lit f RODO);

f) kontakt telefoniczny lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, w szczególności w

odpowiedzi na zapytania kierowane do administratora danych, co jest prawnie uzasadnionym

interesem administratora danych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

g) przesyłanie informacji technicznych dotyczących funkcjonowania stron internetowych i usług,

z których korzysta klient, co jest prawnie uzasadnionym interesem administratora danych

(art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

 

h) marketing produktów własnych administratora danych, co jest jego prawnie uzasadnionym

interesem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) lub odbywa się na podstawie uprzednio udzielonej zgody

(art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

§3. Odbiorcy danych. Przekazywanie danych do państw trzecich

 

1. Odbiorcami danych osobowych przetwarzanych przez administratora danych mogą być podmioty

współpracujące z administratorem danych, gdy jest to niezbędne do realizacji umowy zawartej z

osobą, której dane dotyczą.

2. Odbiorcami danych osobowych przetwarzanych przez administratora danych mogą być również

podwykonawcy – podmioty, z których usług korzysta administrator danych przy przetwarzaniu

danych np. biura rachunkowe, kancelarie prawne, podmioty świadczące usługi IT (w tym usługi

hostingowe).

3. Administrator danych może być zobowiązany do udostepnienia danych osobowych na podstawie

obowiązujących przepisów prawa, w szczególności do udostępnienia danych osobowych

uprawnionym organom lub instytucjom państwowym.

4. Dane osobowe w związku z wykorzystywaniem przez administratora narzędzi do analizy i śledzenia

ruchu na stronie internetowej mogą zostać przekazane do podmiotu mającego siedzibę poza

Europejskim Obszarem Gospodarczym, np. do Google LLC. Jako właściwy środek ochrony danych,

administrator danych zgodził się na standardowe klauzule umowne zgodnie z art. 46 RODO z

dostawcami tych usług. Więcej informacji na ten temat jest dostępnych tutaj:

https://commission.europa.eu/law/law-topic/data-protection_en.

§4. Okres przechowywania danych osobowych

 

1. Administrator danych przechowuje dane osobowe przez okres obowiązywania umowy zawartej z

osobą, której dane dotyczą oraz po zakończeniu jej obowiązywania w celach związanych

z dochodzeniem roszczeń związanych z umową, wykonania obowiązków wynikających

z obowiązujących przepisów prawa, ale przez czas nie dłuższy niż termin przedawnienia zgodnie z

przepisami Kodeksu cywilnego.

2. Administrator danych przechowuje dane osobowe znajdujące się na dokumentach rozliczeniowych

(np. faktury) przez okres wskazany przepisami prawa podatkowego.

3. Administrator danych przechowuje dane osobowe przetwarzane w celach marketingowych przez

okres lat 10, jednak nie dalej niż do momentu wycofania zgody na przetwarzanie danych lub

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

4. Administrator danych przechowuje dane osobowe w celach innych niż wskazane w ust. 1-3 przez

okres jednego roku, chyba że wcześniej wycofano zgodę na przetwarzanie danych, a przetwarzanie

danych nie może być kontynuowane na innej podstawie niż zgoda osoby, której dane dotyczą.

 

§5. Uprawnienia osoby, której dane dotyczą

 

1. Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo:

a) dostępu – uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są jej dane

osobowe. Jeżeli dane o osobie są przetwarzane, jest ona uprawniona do uzyskania dostępu

 

do nich oraz uzyskania następujących informacji: o celach przetwarzania, kategoriach

danych osobowych, informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane zostały

lub zostaną ujawnione, o okresie przechowywania danych lub o kryteriach ich ustalania, o

prawie do żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych

osobowych przysługujących osobie, której dane dotyczą, oraz do wniesienia sprzeciwu

wobec takiego przetwarzania (art. 15 RODO);

b) do otrzymania kopii danych – uzyskania kopii danych podlegających przetwarzaniu, przy

czym pierwsza kopia jest bezpłatna, a za kolejne kopie administrator może nałożyć opłatę w

rozsądnej wysokości wynikającą z kosztów administracyjnych (art. 15 ust. 3 RODO);

c) do sprostowania – żądania sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są

nieprawidłowe lub uzupełnienia niekompletnych danych (art. 16 RODO);

d) do usunięcia danych – żądania usunięcia jej danych osobowych, jeżeli administrator nie ma

już podstawy prawnej do ich przetwarzania lub dane nie są już niezbędne do celów

przetwarzania (art. 17 RODO);

e) do ograniczenia przetwarzania – żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych

(art. 18 RODO), gdy:

- osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres

pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych,

- przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się ich

usunięciu, żądając ograniczenia ich wykorzystywania,

- administrator nie potrzebuje już tych danych, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą,

do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,

- osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia,

czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw

sprzeciwu osoby, której dane dotyczą;

f) do przenoszenia danych – otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym

formacie nadającym się do odczytu maszynowego danych osobowych jej dotyczących, które

dostarczyła administratorowi, oraz żądania przesłania tych danych innemu administratorowi,

jeżeli dane są przetwarzane na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą lub umowy z nią

zawartej oraz jeżeli dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany (art. 20 RODO);

g) do sprzeciwu – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych w prawnie

uzasadnionych celach administratora, z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją, w

tym wobec profilowania. Wówczas administrator dokonuje oceny istnienia ważnych prawnie

uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności

osób, których dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Jeżeli zgodnie z oceną interesy osoby, której dane dotyczą, będą ważniejsze od interesów

administratora, administrator będzie zobowiązany zaprzestać przetwarzania danych w tych

celach (art. 21 RODO).

2. Aby skorzystać z wyżej wymienionych praw, osoba, której dane dotyczą, powinna skontaktować się,

wykorzystując podane dane kontaktowe, z administratorem i poinformować go, z którego prawa i w

jakim zakresie chce skorzystać.

3. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do organu nadzoru, którym jest Prezes

Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie.

 

§6. Profilowanie

 

1. Dane osobowe uzyskane przez administratora danych mogą zostać przetwarzane w sposób

automatyczny – w tym w formie profilowania. Profilowanie danych osobowych dokonywane przez

administratora danych polega na ocenie wybranych informacji o osobie, której dane dotyczą dla

celów analizy i prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań, w szczególności dla możliwości

przekazywania osobie, której dane dotyczą spersonalizowanej oferty.

2. Automatyczne przetwarzanie danych dokonywane przez administratora danych nie rodzi dla osoby,

której dane dotyczą żadnych skutków prawnych. Osoba, której dane dotyczą może w każdym

czasie wnieść sprzeciw wobec zautomatyzowanego przetwarzania jej danych.

 

§7. Google Analytics

 

1. Administrator używa Google Analytics, internetową usługę analityczną dostarczaną przez Google

Inc. z siedzibą w USA.

2. Google Analytics używa plików cookie, które umożliwiają analizę korzystania przez użytkownika ze

strony internetowej. Informacje wytworzone przez plik cookie na temat korzystania ze strony

internetowej są przekazywane i zapisywane na serwerze Google. Na zlecenie Administratora,

Google będzie wykorzystywał te informacje, aby przeanalizować korzystanie ze strony przez

użytkowników w celu przygotowania raportów na temat aktywności na stronie oraz świadczenia

innych usług związanych z korzystaniem ze strony i Internetu na rzecz podmiotu zlecającego.

3. Dane nie będą wykorzystywane do celów identyfikacji jakiejkolwiek osoby fizycznej.

4. Użytkownik może uniemożliwić zapisywanie plików cookie poprzez odpowiednie ustawienia

przeglądarki; jednak w takim wypadku nie będzie mógł korzystać z pełnej funkcjonalności strony.

Ponadto użytkownicy mogą uniemożliwić gromadzenie przez Google danych wytworzonych przez

pliki cookie oraz odnoszących się do ich korzystania z serwisu internetowego (łącznie z adresem

IP) jak i przetwarzanie tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki

dostępną pod następującym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.

5. W każdym momencie użytkownik może zgłosić sprzeciw wobec gromadzenia oraz przetwarzania

danych związanych z użytkowaniem strony Google poprzez pobranie oraz instalację wtyczki w

przeglądarce, która jest dostępna pod następującym adresem:

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

 

§8. Wtyczki społecznościowe

 

1. Administrator na stronie internetowej wykorzystuje wtyczki kierujące do portali społecznościowych.

Przedmiotowe wtyczki są oznaczono logo danego serwisu społecznościowego.

2. Dane są przesyłane do portali społecznościowych tylko wtedy, gdy użytkownik aktywnie kliknął w

odpowiedni przycisk wtyczki. Po naciśnięciu w ikonę wtyczki przeglądarka internetowa rozpocznie

połączenie z serwerami danego portalu społecznościowego, a użytkownik zostanie przekierowany

do strony zewnętrznego dostawcy usługi, czyli właściciela danego serwisu społecznościowego, a

przeglądarka internetowa użytkownika nawiąże bezpośrednie połączenie z serwerami tychże

 

serwisów społecznościowych. Korzystanie z tych funkcji może wiązać się z wykorzystaniem

zewnętrznych plików cookies. Od momentu kliknięcia w daną wtyczkę, dane osobowe są

przetwarzane na danym portalu społecznościowym, a właściciel portalu społecznościowego staje

się współadministratorem danych osobowych. Administrator informuje, że od momentu aktywnego

kliknięcia przez w przycisk wtyczki, Administrator nie ma wpływu na charakter oraz zakres danych

osobowych gromadzonych przez dany portal społecznościowy.

3. Dane są przesyłane niezależnie od faktu czy użytkownik posiada konto w danym portali

społecznościowym lub czy jest zalogowany. W przypadku, gdy użytkownik jest zalogowany na

danej platformie społecznościowej to zebrane dane osobowe będą bezpośrednio przypisane do

wykorzystywanego przez niego konta (profilu).

4. W celu uzyskania więcej informacji na temat celu i zakresu gromadzenia danych osobowych, w tym

zasad ich przetwarzania przez dostawcę danego portalu należy zapoznać się z politykami

prywatności tychże dostawców.

 

POLITYKA COOKIES

 

1. Platforma nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych

w plikach cookies.

2. Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które

przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika i przeznaczone są do korzystania ze

stron internetowych Platformy. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której

pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika pliki cookies oraz

uzyskującym do nich dostęp jest Administrator w myśl Regulaminu Platformy.

4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu: 

a) dostosowania zawartości stron internetowych Platformy do preferencji Użytkownika oraz

optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają

rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową,

dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb; 

b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze

stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości; 

c) utrzymanie sesji Użytkownika.

5. W ramach Platformy stosowane są następujące rodzaje plików cookies: 

a) "sesyjne" (session cookies) oraz "stałe" (persistent cookies). Cookies "sesyjne" są plikami

tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu

wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania

(przeglądarki internetowej). "Stałe" pliki cookies przechowywane są w urządzeniu

końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu

ich usunięcia przez Użytkownika;

b) "niezbędne" pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach

Platformy, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających

uwierzytelniania w ramach stron internetowych; 

c) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania

nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Platformy; 

d) "wydajnościowe" pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze

stron internetowych; 

e) "funkcjonalne" pliki cookies, umożliwiające "zapamiętanie" wybranych przez Użytkownika

ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub

regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej

itp.; 

f) "reklamowe" pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych

bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

 

6. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka

internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym

Użytkownika. Użytkownicy mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików

cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować

automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować

o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje

o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania

(przeglądarki internetowej).

7. Administrator informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre

funkcjonalności dostępne na Platformie.